Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 14. rujna 2022. godine u Narodnim novinama broj 106/22 objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada (KLASA: 351-04/22-04/15, URBROJ: 517-05-2-1-22-2) od 1. rujna 2022. godine.

Sukladno gore citiranom Javnom pozivu Ministarstva, ovlaštenja za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme su dodijeljena ovlaštenicima, po ključnim brojevima EE otpada i po vrstama EE otpada i vrstama proizvoda prema kategorijama EE otpada.

Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdana ovlaštenje.

 

Prijavitelj može podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova sakupljanja u svrhu obrade EE otpada za koje nije izdana ovlaštenje radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada isključivo za sve vrste i ključne brojeve EE otpada s popisa iz Javnog poziva.

Naknada za sakupljanje i obradu EE otpada s popisa ovog Javnog poziva, koju će Fond isplaćivati osobama koje sklope ugovor s Fondom, propisane su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje gospodarenje EE otpadom u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za sklapanjem Ugovora prijavitelj podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na sljedeću adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

naznaka: „JAVNI POZIV – Sakupljanje i obrada EE otpada”

Rok za podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o obavljanju poslova sakupljanja i obrade EE otpada počinje teći od prvog dana nakon objave na mrežnim stranicama Fonda te traje 60 dana od objave ovog Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content