Predmet  ovog  Javnog  poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

 

Svrha ovog Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21 i 142/23).

 

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima  otpada  i  povećanju  stope  odvojenog  sakupljanja  komunalnog  otpada  i recikliranja.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe — obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21, 142/23).

 

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se:

 • bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i
 • bespovratna sredstva subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama — obrtnicima.

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 

 1. MODEL A — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 8.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima

koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi

            Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine”

broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka

(čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21)

 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima

koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima, „Narodne novine” broj 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja, „Narodne novine” broj 24/19)

 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima

koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

 

 1. MODEL B — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge.

Prema ovom modelu prijavitelj mote ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-24-
49) od 10. svibnja 2024. godine.

 

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do

8.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima
  koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi
  Republike Hrvatske
  (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka
  (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21)
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima
  koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
  (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21),
  odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-
  planinskim  područjima, „Narodne  novine” broj 118/18  i  Odluka  o  obuhvatu  i
  razvrstavanju jedinica  lokalne  samouprave  koje  stječu  status brdsko-planinskog
  područja, „Narodne novine” broj 24/19)
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima
  koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 500.000,00 EUR.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti   o   gospodarenju   otpadom   u   okviru   kružnog gospodarstva (JP ZO-4/2024) — prijava, dostavlja se
 • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

 

Prijave se zaprimaju u Prijemnom uredu Fonda radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili poštom preporučeno.

 

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva JP ZO-4_2024 | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

 

 

Skip to content