Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom:

 • „komunalna oprema” podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada
 • „uređaji” podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

 

Sukladno članku 4. stavku (1) točki 74. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21, 142/23), sakupljanje otpada čini prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.

 

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (,Narodne novine broj 84/23″) čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

 

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda, sukladno ovom Javnom pozivu, mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe — obrtnici sukladno članku 68. stavku (1) točkama 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21, 142/23).

 

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se:

 • bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i
 • bespovratna sredstva subvencije trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima.

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 

MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći  jedinicama lokalne samouprave.

 

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 30.000,00 EUR, ali ne više od postotnoq udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine” broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21)
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima, „Narodne novine” broj 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja, „Narodne novine” broj 24/19)
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

 

MODEL B — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge.

 

Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-24- 49) od 10. svibnja 2024. godine.

 

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 30.000 00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske (Zakon o područjima od posebne državne skrbi, „Narodne novine” broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) i u prvoj skupini otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21)
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka (čl. 51., stavak 1. Zakona o otocima, „Narodne novine” broj 116/18, 73/20, 70/21), odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje (Zakon o brdsko-planinskim područjima, „Narodne novine” broj 118/18 i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja, „Narodne novine” broj 24/19)
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 EUR.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada“ (JP ZO-2/2024) — prijava, dostavlja se
 • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

 

Prijave se zaprimaju u Prijemnom uredu Fonda radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili poštom preporučeno.

 

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content