Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom:

  • „komunalna oprema“ podrazumijevaju se sve vrste spremnika (osim vreća) koji služe za odvojeno sakupljanje otpada, osim miješanog komunalnog otpada
  • „uređaji“ podrazumijevaju se sve vrste mehaničkih, električnih i elektroničkih naprava/strojeva/sustava i sl. koji su nužni u provedbi mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Svrha ovog Javnog poziva je uspostava kvalitetnijeg, postojanijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe obrtnici sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 €.

 

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti

prijavitelja i  to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 .

  1. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

 

Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240- 21-8) od 10. ožujka 2021. godine. Poveznica na mrežnu stranicu: Program dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) (2021.- 2023.) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Prihvatljivi troškovi odnose se na cjelokupnu vrijednost predmeta ovog Javnog poziva.

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u:

  • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80,

10 000 Zagreb

  • s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja

komunalnog otpada“ (JP ZO-2/2023) — prijava, dostavlja se

  • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave

preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content