Tvari koje oštećuju ozonski sloj u smislu ovog Javnog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljìci i klorofluorougljikovodici, a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq. u objektima u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, odnosno javnih ustanova.

Predmet Javnog poziva je, također i sufinanciranje zamjene nepokretnih rashladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove ili čije funkcioniranje o njìma ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 eq. koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba – obrtnika.

Navedeni rashladni ili klimatizacijski sustavi moraju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost, odnosno sustavima koji sadrže ili čije funkcioniranje ovisi o prirodnim radnim tvarima ili sintetičkim tvarima koje sukladno Uredbi (EU) br. 1005/2009 nisu klasificirane kao klorofluorougljici i klorofluorougljikovodici te sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 nisu klasificirane kao fluorirani ugljikovodici.

 

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.

Očekivani učinci provedbe Javnog poziva su smanjenje stakleničkih plinova u sustavima od cca. 8.000 tona CO2eq.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  • tijela državne uprave
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
  • trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

 

Podnošenje prijava na Javni poziv započinje 1. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 € koji se raspoređuje na sljedeći način:

  • sredstva pomoći u visini do 3.000.000,00 € planirana su za projekte proračunskih korisnika koja će se po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sukladno članku 24. stavak 1. točka 1. podstavak 6. Pravilnika[1] u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, a najviše do 110.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu

  • sredstva subvencije u visini do 2.000.000,00 € planirana su za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektorasukladno Pravilniku u udjelu do 40°/ opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu i Programu dodjele de minimis potpora. Sredstva subvencije po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se za uredaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka najviše u visini do 15.000,00 €, a za uredaje većeg rashladnog učinka najviše u visini do 40.000,00 € opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijava za su/financiranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektronskom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u:

  • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  • s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO-7/2023)“
  • s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja
  • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

[1] Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09042/1273/1329/14155/14132/21).

Skip to content