Ovim Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH i vrstama, kroz provedbu strateških prioriteta i prioritetnih mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih aktivnosti sukladno Prioritetnom akcijskom okviru (PAO) za ekološku mrežu, i/iIi provedbi planova upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom. Također, s ciljem smanjenja onečišćenja zraka, ovim javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti kojima se postiže bolje praćenje kvalitete zraka, edukacija i jačanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka, te se ujedno promiče znanje o kvaliteti zraka kroz jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija. Očekivani učinci provedbe javnog poziva vezano uz smanjenje onečišćenosti zraka, su povećanje područja obuhvaćenog postavljenim sustavima za praćenje onečišćenja zraka te korist koju će ostvariti stanovništvo na tom području uslijed provedbe aktivnosti.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti prihvatljivi prijavitelji za ograničene pozive unutar Specifičnog cilja 2. vii Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., u sklopu područja intervencije 077. Mjere za kvalitetu zraka i smanjivanje buke te 078. Zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000:

  • javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, a u skladu s odredbama članaka 130. i 131. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) koje su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S,
  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb,
  • javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti,
  • lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i to do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 eura.

Prijava za financiranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektroničkom obliku na USB-u:

  • na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička 80, 10 000 Zagreb
  • s naznakom za „Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. 2027., Specifični cilj 2. vii (JP EU – 4 12023)“,
  • s naznačenim nazivom i adresom prijavitelja preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju iz PKK 2021 2027, Specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023) | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Skip to content