Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.
  2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.
  3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.)

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 1. prosinca 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine.

U roku za dostavu ponuda na Natječaj ponuditelj može podnijeti jednu ponudu, pri čemu se ponuda može odnositi na jedno ili više područja definiranih točkom I. Poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna (2.654.456,17 eura).

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna (66.361,40 eura) po projektu, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Ponuda na Natječaj podnosi se na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom iz točke VII. Natječaja, u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici.

Zatvorena omotnica mora sadržavati:

  • naziv i adresu ponuditelja,
  • datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu,
  • naznaku Javni natječaj EnU-7/22 – NE OTVARAJ.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22). | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr).

Skip to content