Javnim pozivom prikupljaju se podaci o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti unutar Republike Hrvatske i ostvarenja ciljeva sukladno obavezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine. Poziv je otvoren radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Prikupljeni podaci koristiti će se u svrhu uspostave kvalitetnog, zadovoljavajućeg i ekonomski učinkovitog sustava recikliranja dijela posebnih kategorija otpada unutar Republike Hrvatske, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Rok za dostavu iskaza interesa na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva za iskaz interesa na mrežnoj stranici Fonda, a završava zaprimanjem u Fond putem elektroničke pošte najkasnije do 20.06.2021. godine u 16,00 sati.

Za šest posebnih kategorija otpada (otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila i otpadna EE oprema) uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača, odnosno naplata naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada i uspostavljen je zaseban sustav sakupljanja i obrade kojim upravlja Fond. Ovim Javnim pozivom, osim posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond radi analize stvarnog stanja i kapaciteta recikliranja od posebnih kategorija otpada, obuhvaćeni su otpadni tekstil i obuća i otpadni brodovi, a od ostalih vrsta otpada otpadne kamp kućice.

Prijavu na iskaz interesa sukladno ovom Javnom pozivu mogu izvršiti gospodarski subjekti koji:

–           imaju sjedište na području Republike Hrvatske i

–           imaju sklopljen ugovor o obradi posebne kategorije otpada koja je u sustavu kojim upravlja Fond ili

–           imaju ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje obrade posebne kategorije otpada ili

–           imaju dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu posebne kategorije otpada ili

–           iskažu interes za uspostavu kapaciteta recikliranja posebnih kategorija otpada i ostalih vrsta otpada, a da u trenutku objave Javnog poziva nemaju sklopljen ugovor s Fondom, ishođeno ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili dozvolu za gospodarenje otpadom.

Sve informacije dostupne su na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Skip to content