Izrada programskih dokumenata na nacionalnoj razini za novi VFO 2021.-2027. bliži se svom kraju Završeni je treći ciklus konzultacija u izradi programskih dokumenata na nacionalnoj razini. Do sada, odrađena su tri ciklusa konzultacija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sa svim relevantnim dionicima. U narednim koracima, svi materijali se konsolidiraju, izrađuju se prvi nacrti Operativnih programa, koji će biti poslani na prethodno mišljenje nacionalnom pododboru za fondove u razdoblju 2021.-2027. te  Nacionalnom koordinacijskom Odboru za ESI fondove i financijske instrumente. Nakon navedenog, prijedlozi Operativnih programa i Sporazuma o partnerstvu biti će poslani u Europsku komisiju na konačno odobrenje.

Kako bi dionici sa područja Karlovačke županije bili upućeni u mogućnosti financiranja projekata u okviru 5 definiranih ciljeva kohezijske politike (Pametna, Zelena, Solidarna, Povezana i Europa bliža građanima), na ovim stranicama možete pronaći sve radne materijale na temelju kojih će biti izrađeni Operativni programi za VFO 2021.-2027.

Tablica 3. mini ciklus_Pametna HR

Prezentacija u okviru 3 mini ciklusa_Pametna HR

Kratak pregled do sada odrađenog:

Prvi mini ciklus bio je usmjeren na definiranje obrazloženja za odabrane ciljeve politike i definiranje strategije programa: glavni razvojni izazovi i rješenja. Drugi mini ciklus bio je usmjeren na obrazloženje odabira posebnih ciljeva, programske aktivnosti, ciljanih skupina, horizontalne aktivnosti, planirano korištenje financijskih instrumenata te pokazatelje

Treći mini ciklus uz dodatnu definiciju programskih elemenata koji nisu bili definirani u prethodnom koraku nastavilo se na njihovoj daljnjoj razradi uz rad na definiranju pokazatelja, elemenata financijskog plana i horizontalnih tema.

Tablica – 3. mini ciklus_Pametna_Clean

4. sjednica RS Pametna Hrvatska

Skip to content